Utah Surf Davis 03 SH vs CFC-03B-SH

vs

Utah Surf Davis 03 TV vs CFC-03B-EF

vs

Swat 03B-RG (L30) vs CFC-03B-SH

Man of the Match Conrad Wait!

vs